menu
INSCHRIJVEN BABY EN PEUTERZWEMMEN

Inschrijven baby- en peuterzwemmen

Vul onderstaand formulier in om in te schrijven voor baby- en peuterzwemmen bij Zwembad de Leeuwerik.

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
Straatnaam, huisnummer
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum - -
E-mail adres
opmerkingen
Inschrijven zwemles - Privacybeleid


Privacybeleid Zwembad De Leeuwerik
Zwembad De Leeuwerik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwembad De Leeuwerik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Zwembad De Leeuwerik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwembad De Leeuwerik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
- Ons beperken tot verwerking van de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Zwembad De Leeuwerik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Zwembad De Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Bijhouden leerlingvolgsysteem;
- Communicatie over de zwemles

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Toestemming van betrokkene;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zwembad De Leeuwerik de volgende persoonsgegevens over de toekomstige leerlingen vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adres, postcode en woonplaats;
- Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Zwembad De Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
- Gedurende de tijd tussen aanmelding en afzwemmen of tussentijdse uitschrijving.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Zwembad De Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zwembad De Leeuwerik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Zwembad De Leeuwerik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Zwembad De Leeuwerik van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We sluiten openstaande computerprogramma’s af, of zetten deze op beveiliging wanneer de computer onbemand is;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Zwembad De Leeuwerik
Contactpersoon: Betsy Romkes
Leeuweriklaan 7b
7905 CA Hoogeveen
info@zwembaddeleeuwerik.nl

Ik ga akkoord met het privacybeleid en ik machtig u om de persoonsgegevens van mijn kind in uw administratie te mogen verwerken.
Om uw kind aan te melden is het noodzakelijk om akkoord te gaan met het privacybeleid en te machtigen om de persoonsgegevens van uw kind in de administratie te mogen verwerken.
Inschrijven baby- en peuterzwemmen - Gegevens controleren


Naam
Geboortedatum
Adres
telefoonnummer
emailadres
opmerkingen
CONTACT

Leeuweriklaan 7b
7905 CA Hoogeveen
telefoon: 0528-265294
Info@zwembaddeleeuwerik.nl